Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, šalių atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt (toliau – el. parduotuvė) susijusias nuostatas.
  1.2. Pardavėjas – UAB „Svajonių knygos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300526576, buveinės adresas Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100002168716, tel. +370 5 212 2794, el. paštas: perku@svajoniuknygos.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  1.3. Pirkėjas – asmuo, turintis teisę pirkti el. parduotuvėje, t. y.:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.4. Prekės – Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės.
  1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
  1.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje.
  1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
  1.8. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo el. parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti Prekių el. parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius Prekių el. parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.9. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus el. parduotuvėje. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti el. parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jeigu Pirkėjas pateikė Prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.
  1.10. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  2.1. Pirkėjas užsako Prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis el. parduotuvės užsakymų pateikimo sistema.
  2.2. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje Prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už Prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo užsakymų pateikimo sistemoje nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Pirkėjas el. parduotuvėje pasirenka atsiskaitymą už Prekes jų pristatymo metu, sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje Prekių užsakymą ir Pirkėjo užsakymų pateikimo sistemoje nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jeigu Pirkėjas negauna iš Pardavėjo patvirtinimo, Pirkėjas turėtų pasitikrinti savo elektroninio pašto dėžutės aplanką „Šlamštas“, kuriame gali būti nukeliavęs patvirtinimas, arba kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt.
  2.3. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, atitinkamuose el. parduotuvės sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Pardavėjo tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  2.4. Pirkėjo Asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir Asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
  2.5. Pirkėjas, pildydamas užsakymo įvykdymui būtinus duomenis, yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
  2.6. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  2.7. Pirkėjas gali tapti el. parduotuvėje registruotu vartotoju. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus šiais prisijungimo duomenimis. Jei el. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie jos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
  2.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  2.9. Pirkėjas, užsisakęs el. parduotuvėje Prekes, įsipareigoja už jas sumokėti ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  3. Prekės, jų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  3.1. Prekės - Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos Prekės, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama el. parduotuvėje.
  3.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų Prekių pristatymo būdą. Siunčiant ir (ar) pristatant Prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi Prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
  3.3. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:
  3.3.1. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais Prekes atsiimant leidykloje „Svajonių knygos“, Verkių g. 30, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.).
  3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą:
  Gavėjas: Svajonių knygos, UAB
  Įmonės kodas: 300526576
  Swedbank, AB
  Atsiskaitomoji sąskaita: LT257300010093328835
  3.3.3. PAYSERA sistema. Klientui suteikiama galimybė atsiskaityti Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemomis, kitomis atsiskaitymo sistemomis ir tarptautinėmis atsiskaitymo sistemomis. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą el. parduotuvėje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.
  3.3.4. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais arba banko kortele pristatant LP Express kurjeriu, bei į Lietuvos pašto skyrius ir pasirinkus apmokėjimą Prekės pristatymo metu (tik Lietuvoje).
  3.4. Pasirinkus 3.3.2 ir 3.3.3 punktuose aprašytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
  3.5. Pasirinkus 3.3.1 ir 3.3.4 punktuose aprašytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti jų gavimo momentu.
  3.6. Jeigu Pirkėjas pateikdamas užsakymą pasirenka Taisyklių 4.8.1 ar 4.8.2 punktuose nurodytus pristatymo būdus bei nurodo, kad už Prekes atsiskaitys su Pardavėju jų pristatymo (gavimo) momentu, tačiau pristačius Prekes Pirkėjas jų neatsiima arba nepagrįstai nepriima ir Prekės grįžtą Pardavėjui, tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti Pardavėjui Prekių grąžinimo išlaidas. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius tokius Pirkėjo piktnaudžiavimo veiksmus, pasilieka teisę nesuteikti Pirkėjui galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.
  3.7. Per 2 savaites neapmokėti užsakymai atšaukiami.

  4. Prekių pristatymas
  4.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą ir ktius kontaktinius duomenis. Visas, dėl klaidingai pateikto adreso ar kontaktinio telefono numerio atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), apmoka Pirkėjas.
  4.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Prekės pristatomos į artimiausią pristatymo adresui Lietuvos pašto skyrių.
  4.3. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui Prekes vadovaudamasis Prekių pristatymo būduose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
  4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  4.6. Pirkėjas privalo visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis.
  4.7. Pirkėjas visais atvejais Prekės pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti laisvos formos atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) Prekės pristatymo dokumente.
  4.8. Pirkėjas gali rinktis vieną iš žemiau išvardintų Prekės pristatymo būdų:
  4.8.1. Pristatymas kurjeriu iki Jūsų durų Lietuvoje:
  4.8.1.1. Siuntos pristatomos darbo dienomis 8–17 val. DĖMESIO! Pasirinkus Prekių pristatymą LP Express kurjeriu, prašome nurodyti tokį pristatymo adresą, kuriuo 1–3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo 8–17 val. galėsite priimti siuntinį iš kurjerių. Kurjeris neskambina, kad suderintų su Jumis patogų pristatymo laiką ar adresą, jis tik praneša, kad Jums atveža siuntą Jūsų užsakyme nurodytu adresu.
  4.8.1.2. Kurjeriui pranešus apie siuntos pristatymą ir neradus Jūsų nurodytu adresu, siunta bus grąžinta siuntėjui. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti Pardavėjui siuntos grąžinimo išlaidas, o pakartotinas Prekių siuntimas bus apmokestintas papildomai.
  4.8.1.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), reikės apmokėti papildomai.
  4.8.1.4. Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau. Įprastai Prekių pristatymas trunka 1–4 darbo dienas.
  4.8.1.5. Prekių pristatymo LP Express kurjeriu kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą ir pasirinksite, kad Prekės būtų pristatytos LP Express kurjeriu. Pastaba: grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1,90 Eur.
  4.8.1.6. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti „Pristatymo būdai“.
  4.8.2. Pristatymas LP EXPRESS paštomatą:
  4.8.2.1. Prekės Lietuvoje pristatomos į Jūsų užsakymo metu pasirinktą LP EXPRESS paštomatą.
  4.8.2.2. Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau. Įprastai Prekių pristatymas trunka 1–4 darbo dienas.
  4.8.2.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį, kuriuo gaus informaciją apie siuntos įdėjimą į paštomatą ir atsiėmimo PIN kodą, kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o visas, dėl klaidingai pateikto telefono numerio atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), reikės apmokėti papildomai.
  4.8.2.4. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą ir pasirinksite, kad Prekės būtų pristatytos į LP Express paštomatą. Pastaba: atsiskaitymas banko kortele atsiimant siuntą iš paštomato papildomai kainuoja 1,60 Eur.
  4.8.2.5. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti „Pristatymo būdai“.
  4.8.3. Pristatymas Lietuvos paštu Lietuvoje:
  4.8.3.1. Prekės Lietuvoje pristatomos į artimiausią Jūsų nurodytam adresui Lietuvos pašto skyrių.
  4.8.3.2. Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau. Įprastai Prekių pristatymas trunka 3–5 darbo dienas.
  4.8.3.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), reikės apmokėti papildomai.
  4.8.3.4. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą ir pasirinksite, kad Prekės būtų pristatytos Lietuvos paštu. Pastaba: grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1,60 Eur.
  4.8.3.5. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti „Pristatymo būdai“.
  4.8.4. Pristatymas Lietuvos paštu Europos Sąjungoje (taip pat į Jungtinę Karalystę, Norvegiją, JAV):
  4.8.4.1. Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu.
  4.8.4.2. Įprastai Prekių pristatymas trunka apie 1 mėn.
  4.8.4.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks.
  4.8.4.4. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą.
  4.8.5. Prekių atsiėmimas „Svajonių knygų“ leidykloje - NEMOKAMAS!
  4.8.5.1. Pirkėjas užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu yra informuojamas, kad jo užsakymas yra paruoštas, ir gali atsiimti Prekes „Svajonių knygų“ leidykloje adresu:
  Verkių g. 30, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.)
  Darbo laikas:
  I – IV 9 – 18 val. Pietų pertrauka 13 – 14 val.
  V – VII NEDIRBAME
  4.8.5.2. Užsakymą prašome atsiimti per 1 mėnesį. Per šį laikotarpį neatsiėmus užsakytų Prekių, užsakymas atšaukiamas (anuliuojamas).
  4.8.6. Nemokamas pristatymas (perkant už daugiau kaip 45 Eur) vykdomas į pasirinktą LP Express paštomatą. Būtina nurodyti teisingą telefono numerį, kad gautumėte atsiėmimo iš paštomato PIN kodą.
  4.9. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti „Pristatymo būdai“.
  4.10. Jei turite klausimų dėl savo užsakymo, būtinai susisiekite su mumis telefonu: +370 5 212 2794, mob. +370 620 15 643 arba elektroniniu paštu: perku@svajoniuknygos.lt


  5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  5.1. Kiekvienos Pardavėjo el. parduotuvėje parduodamos Prekės savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
  5.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės.
  5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo el. parduotuvėje parduodamos Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.
  5.4. Pardavėjo parduodamoms Prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių Prekių kokybės garantija.

  6. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
  6.1. Netinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas:
  6.1.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  6.1.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  6.1.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  6.1.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta Prekės pirkimo kaina;
  6.1.2.3. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  6.1.2.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo per 14 dienų nuo netinkamos kokybės Prekės grąžinimo, sugrąžinti sumokėtą sumą.
  6.1.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 6.1.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui pranešime dėl grąžinamos nekokybiškos Prekės. Jei Pirkėjui pasirinkus 6.1.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 6.1.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
  6.1.4. Pirkėjui norint grąžinti nekokybiškas Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  6.1.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu perku@svajoniuknygos.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamos Prekės pavadinimą, nurodyti Prekės trūkumus ir pasirinktą teisių gynimo būdą;
  6.1.4.2. pateikti bet kurį Prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją ar kita).
  6.1.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo Prekės perdavimo jam dienos.
  6.2. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  6.3. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9) arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, nurodant grąžinamos Prekės pavadinimą, užsakymo numerį. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu perku@svajoniuknygos.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  6.4. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nekokybiškos Prekės grąžinimą ar sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui.
  6.5. Grąžinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  6.5.1. grąžinama Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės;
  6.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  6.5.3. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  6.5.4. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  6.6. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta Preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų.
  6.7. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti tikslų Pardavėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekes, kad jos nebūtų pažeistos siuntimo metu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu: UAB „Svajonių knygos“, Verkių g. 30–3, 08221 Vilnius.
  6.8. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta ar netvarkinga dėl Pirkėjo kaltės, ji buvo Pirkėjo naudota arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
  6.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
  6.10. Gavęs grąžintą Prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjui nėra kompensuojamos, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška Prekė. Jei grąžinama tik dalis pirktų Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
  6.11. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  6.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui.

  7. Atsakomybė
  7.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
  7.2. Užsiregistravęs el. parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  7.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  7.6. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie el. parduotuvėje esančias Prekes. Naudodamasis šia teise, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti Prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip neklaidinanti; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis visuomenės moralės principų; nebus žeminanti žmogaus garbės ir orumo; nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos; nebus šmeižianti ar dezinformuojanti; neskatins prievartos, agresijos, nekels panikos; neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Pardavėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.
  7.7. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis el. parduotuve.
  7.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  8. Baigiamosios nuostatos
  8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui jo registracijos formoje (Prekių užsakymų pateikimo sistemoje) nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas turėtų pasitikrinti ir savo elektroninio pašto dėžutės aplanką „Šlamštas“, kuriame gali būti nukeliavęs Pardavėjo siųstas pranešimas.
  8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  8.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  8.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8.5. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8.6. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

  Taisyklės atnaujintos 2022-06-01