Privatumo politika

 • Mes, UAB „Svajonių knygos“ (toliau – „Svajonių knygos“ arba Mes), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

  Ši Privatumo politika nustato „Svajonių knygos“ pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarkant asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

  Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt ir naudojatės jos teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką.

  Mes renkame tik tuos duomenis, kurie reikalingi kokybiškam Mūsų paslaugų teikimui ir patogiam jūsų naršymui www.svajoniuknygos.lt.

  Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

  Pagrindinės sąvokos

  Duomenų valdytojas yra UAB „Svajonių knygos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 300526576, duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, el. paštas: info@svajoniuknygos.lt, tel. (8 5) 212 2794.

  Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis „Svajonių knygos“ tvarko.

  Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

  Kaip ir kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame

  Naudojantis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt Jūsų asmens duomenys pradedami rinkti, kai Jūs patys juos Mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

  - duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt. Jūs galite atlikti www.svajoniuknygos.lt pirkimo veiksmus prisiregistravę prie www.svajoniuknygos.lt, taip pat neatlikę registracijos. Užsakant ir perkant prekes www.svajoniuknygos.lt iš Jūsų prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu;

  - duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums dalyvaudami vykdomuose www.svajoniuknygos.lt akcijose-žaidimuose. Tokiu atveju gali būti prašoma iš Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kiek tai susiję su dalyvavimu akcijoje-žaidime arba teise dalyvauti akcijoje-žaidime;

  - duomenis – elektroninį pašto adresą, kurį Jūs pateikiate Mums užsiprenumeruodami www.svajoniuknygos.lt naujienlaiškį arba, kurį pateikiate užsakant ir perkant prekes, naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. siunčiant Jums Mūsų naujienlaiškius apie Mūsų prekes, nuolaidas, pasiūlymus, akcijas, naujienų pristatymą bei kitą su www.svajoniuknygos.lt susijusią informaciją. Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose (naujienlaiškiuose) arba informuodami mus elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt;

  - sistemos klaidų atvejais, mes renkame diagnostikai būtiną informaciją, įskaitant įrenginio parametrus, IP adresą, naršyklės slapukų reikšmes, sistemos kintamųjų reikšmes, vartotojo identifikatorių, tinklalapio adresą. Mes imamės visų priemonių, kad asmens duomenų rinkimas tokiais atvejais būtų minimalus;

  - www.svajoniuknygos.lt naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti Jus kitose paslaugose ir įrenginiuose. Daugiau informacijos rasite skyriuje Slapukai ir jų naudojimas;

  - duomenis, kuriuos pateikiate kreipiantis į www.svajoniuknygos.lt per nuorodą „susisiekime el. paštu“: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šiuos Jūsų pateiktus duomenis naudosime tik atsakymui į Jūsų pateiktus klausimus ar komentarus;

  www.svajoniuknygos.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, kurių „Svajonių knygos“ nekontroliuoja. „Svajonių knygos“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  Kam teikiame Jūsų duomenis?

  Kokia Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama:

  - kad „Svajonių knygos“ galėtų įvykdyti jūsų atliktus užsakymus www.svajoniuknygos.lt (pristatyti prekes), turime Jūsų duomenis perduoti ir kitiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendradarbiaujame (serverių palaikymo, mokėjimo sistemos, pristatymo tarnybos ir t.t.). Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais;

  - įmonėms, kurios padeda organizuoti akcijas-žaidimus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais.

  - teisėsaugos ar vyriausybės institucijoms pagal galiojančius teisės aktus;

  - jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

  - galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.

  Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas, susipažinimas su tvarkomais duomenimis

  Pateikę „Svajonių knygos“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę Jūs turite teisę:

  - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

  - susipažinti su „Svajonių knygos“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  - reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

  - nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

  Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau nurodome, kad asmens duomenys gali būti reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Jus interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt naudojimo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Jūs negalėsite tinkamai naudotis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt.

  Visus prašymus Mums, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, Jūs turite pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju el. paštu perku@svajoniuknygos.lt). Atsakymus į tokius paklausimus Mes stengsimės pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Jūsų gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Jums priimtina forma. Atsakymas Jums nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. „Svajonių knygos“ neteiks asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, ar prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą duomenų subjektui.

  Informacijos apsaugos priemonės

  Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis Mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Jūs taip pat privalote rūpintis savo asmens duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

  „Svajonių knygos“ Jūsų asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Svajonių knygos“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

  „Svajonių knygos“ naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Jūsų registracijos duomenis. Prie Jūsų registracijos duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.

  „Svajonių knygos“ saugo Jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

  Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba paskutinio Mūsų prekių pirkimo dienos.

  Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba naujienlaiškio atidarymo.

  Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 3 mėnesius po reklaminės akcijos-žaidimo rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

  Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba „Svajonių knygos“ įgalioto darbuotojo.

  Slapukai (COOKIES) ir jų naudojimas

  Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

  Slapukai naudojami šiais tikslais:

  • Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

  • Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

  • Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

  SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

   

  TINKLALAPIO NAUDOJAMI SLAPUKAI

  Slapuko pavadinimas

  Slapuko paskirtis

  Gyvavimo trukmė

  hl

  Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.

  1 metai

  PHPSESSID

  Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

  Pasibaigus naršymo sesijai

  session

  Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje.

  2 val nuo įdiegimo/atnaujinimo

  user_id

  Skirtas vartotojo identifikavimui.

  100 dienų

  cookieconsent_status

  Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

  1 metai

  attr_filter_clear_all

  Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui.

  Pasibaigus naršymo sesijai

  GOOGLE ANALYTICS SLAPUKAI

  _gat, _ga, _git

  Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti.

  2 metai

  __utma

  Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.

  2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

  __utmb

  Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui.

  30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo

  ___utmc

  Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui

  Pasibaigus naršymo sesijai

  __utmt

  Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.

  6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

  __utmz

  Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis.

  6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

  1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID

  Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

  2 metai

  SIDCC

  Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui.

  2 mėn.

  GOOGLE SLAPUKAI

  AID, S, DSID, TAID

  Google slapukai, skirti reklamos tikslams.

  2 mėn.

  FACEBOOK SLAPUKAI

  _js_reg_fb_ref

  Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams.

  Iki seanso pabaigos

  datr

  Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

  2 metai

  Fr, sb

  Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

  3 mėn.

  locale

  Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje.

  7 dienos

  reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

  Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

  Iki naršyklės uždarymo

  wd

  Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.

  Iki seanso pabaigos

  OMNISEND SLAPUKAI

  omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 1 metai
  omnisendCartProducts, omnisendSessionID, soundest-views, soundestID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. Iki seanso pabaigos

  Slapukų išjungimas

  Vartotojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.
  Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas („Svajonių knygos“) nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

  Informacijos ir pretenzijų perdavimas

  Su Privatumo politika, tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, „Svajonių knygoms“ turi būti pateikiami raštu adresu: UAB „Svajonių knygos“, Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius arba elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt.

  Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija turi būti formuluojami taip, kad „Svajonių knygos“ galėtų identifikuoti duomenų subjektą kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti jam atsakymą.

  Nepavykus išspręsti klausimo su „Svajonių knygomis“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

  Privatumo politikos keitimas

  „Svajonių knygos“ turi teisę bet kada iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

  Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

  Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika. Naudotojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis.

  Privatumo politika atnaujinta 2018-05-21.