Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, šalių atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.svajoniuknygos.lt (toliau – el. parduotuvė) susijusias nuostatas.
1.2. Pardavėjas – UAB „Svajonių knygos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300526576, buveinės adresas Verkių g. 30-3, 08221 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100002168716, tel. +370 5 212 2794, el. paštas: perku@svajoniuknygos.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
1.3. Pirkėjas – asmuo, turintis teisę pirkti el. parduotuvėje, t. y.:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Prekės – Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės.
1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
1.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje.
1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
1.8. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo el. parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti Prekių el. parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius Prekių el. parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.9. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus el. parduotuvėje. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti el. parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jeigu Pirkėjas pateikė Prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.
1.10. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
2.1. Pirkėjas užsako Prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis el. parduotuvės užsakymų pateikimo sistema.
2.2. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje Prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už Prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo užsakymų pateikimo sistemoje nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Pirkėjas el. parduotuvėje pasirenka atsiskaitymą už Prekes jų pristatymo metu, sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje Prekių užsakymą ir Pirkėjo užsakymų pateikimo sistemoje nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jeigu Pirkėjas negauna iš Pardavėjo patvirtinimo, Pirkėjas turėtų pasitikrinti savo elektroninio pašto dėžutės aplanką „Šlamštas“, kuriame gali būti nukeliavęs patvirtinimas, arba kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt.
2.3. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, atitinkamuose el. parduotuvės sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Pardavėjo tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.4. Pirkėjo Asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi el. parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir Asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
2.5. Pirkėjas, pildydamas užsakymo įvykdymui būtinus duomenis, yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
2.6. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.7. Pirkėjas gali tapti el. parduotuvėje registruotu vartotoju. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus šiais prisijungimo duomenimis. Jei el. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie jos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.9. Pirkėjas, užsisakęs el. parduotuvėje Prekes, įsipareigoja už jas sumokėti ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Prekės, jų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekės - Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos Prekės, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama el. parduotuvėje.
3.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų Prekių pristatymo būdą. Siunčiant ir (ar) pristatant Prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi Prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:
3.3.1. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais Prekes atsiimant leidykloje „Svajonių knygos“, Verkių g. 30, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.).
3.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą:
Gavėjas: Svajonių knygos, UAB
Įmonės kodas: 300526576
Swedbank, AB
Atsiskaitomoji sąskaita: LT257300010093328835
3.3.3. PAYSERA sistema. Klientui suteikiama galimybė atsiskaityti Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemomis, kitomis atsiskaitymo sistemomis ir tarptautinėmis atsiskaitymo sistemomis. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą el. parduotuvėje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas (autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.
3.3.4. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais arba banko kortele pristatant LP Express kurjeriu, bei į Lietuvos pašto skyrius ir pasirinkus apmokėjimą Prekės pristatymo metu (tik Lietuvoje).
3.4. Pasirinkus 3.3.2 ir 3.3.3 punktuose aprašytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
3.5. Pasirinkus 3.3.1 ir 3.3.4 punktuose aprašytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti jų gavimo momentu.
3.6. Jeigu Pirkėjas pateikdamas užsakymą pasirenka Taisyklių 4.8.1 ar 4.8.2 punktuose nurodytus pristatymo būdus bei nurodo, kad už Prekes atsiskaitys su Pardavėju jų pristatymo (gavimo) momentu, tačiau pristačius Prekes Pirkėjas jų neatsiima arba nepagrįstai nepriima ir Prekės grįžtą Pardavėjui, tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti Pardavėjui Prekių grąžinimo išlaidas. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius tokius Pirkėjo piktnaudžiavimo veiksmus, pasilieka teisę nesuteikti Pirkėjui galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.
3.7. Per 2 savaites neapmokėti užsakymai atšaukiami.

4. Prekių pristatymas
4.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), apmoka Pirkėjas.
4.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Prekės pristatomos į artimiausią pristatymo adresui Lietuvos pašto skyrių.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui Prekes vadovaudamasis Prekių pristatymo būduose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
4.6. Pirkėjas privalo visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis.
4.7. Pirkėjas visais atvejais Prekės pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti laisvos formos atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) Prekės pristatymo dokumente.
4.8. Pirkėjas gali rinktis vieną iš žemiau išvardintų Prekės pristatymo būdų:
4.8.1. Pristatymas kurjeriu iki Jūsų durų Lietuvoje:
4.8.1.1. Siuntos pristatomos darbo dienomis 8–17 val. DĖMESIO! Pasirinkus Prekių pristatymą LP Express kurjeriu, prašome nurodyti tokį pristatymo adresą, kuriuo 2–5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo 8–17 val. galėsite priimti siuntinį iš kurjerių. Kurjeris neskambina, kad suderintų su Jumis patogų pristatymo laiką ar adresą, jis tik praneša, kad Jums atveža siuntą Jūsų užsakyme nurodytu adresu.
4.8.1.2. Kurjeriui pranešus apie siuntos pristatymą ir neradus Jūsų nurodytu adresu, siunta bus grąžinta siuntėjui. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti Pardavėjui siuntos grąžinimo išlaidas, o pakartotinas Prekių siuntimas bus apmokestintas papildomai.
4.8.1.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), reikės apmokėti papildomai.
4.8.1.4. Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau. Įprastai Prekių pristatymas trunka 2–5 darbo dienas.
4.8.1.5. Prekių pristatymo LP Express kurjeriu kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą ir pasirinksite, kad Prekės būtų pristatytos LP Express kurjeriu. Pastaba: grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur.
4.8.1.6. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti Pristatymo būdai.
4.8.2. Pristatymas Lietuvos paštu Lietuvoje:
4.8.2.1. Prekės Lietuvoje pristatomos į artimiausią Jūsų nurodytam adresui Lietuvos pašto skyrių.
4.8.2.2. Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau. Įprastai Prekių pristatymas trunka 3–5 darbo dienas.
4.8.2.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o visas, dėl klaidingai pateikto adreso atsiradusias papildomas išlaidas (siuntimo, grąžinimo, siuntos peradresavimas ir kt.), reikės apmokėti papildomai.
4.8.2.4. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą ir pasirinksite, kad Prekės būtų pristatytos Lietuvos paštu. Pastaba: grynųjų pinigų priėmimo paslauga papildomai kainuoja 1 Eur.
4.8.2.5. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti Pristatymo būdai.
4.8.3. Pristatymas Lietuvos paštu Europos Sąjungoje (taip pat į Jungtinę Karalystę, Norvegiją, JAV):
4.8.3.1. Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu.
4.8.3.2. Įprastai Prekių pristatymas trunka apie 1 mėn.
4.8.3.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas) ir kontaktinį telefono numerį (būtinas visais atvejais), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks.
4.8.3.4. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų Prekių krepšelio sumos, kai įvesite tikslų Prekių pristatymo adresą.
4.8.4. Prekių atsiėmimas „Svajonių knygų“ leidykloje - NEMOKAMAS!
4.8.4.1. Pirkėjas užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu yra informuojamas, kad jo užsakymas yra paruoštas, ir gali atsiimti Prekes „Svajonių knygų“ leidykloje adresu:
Verkių g. 30, 08221 Vilnius (įėjimas iš J. Treinio g.)
Darbo laikas:
I – IV 9 – 18 val. Pietų pertrauka 13 – 14 val.
V – VII NEDIRBAME
4.8.4.2. Užsakymą prašome atsiimti per 1 mėnesį. Per šį laikotarpį neatsiėmus užsakytų Prekių, užsakymas atšaukiamas (anuliuojamas).
4.8.5. Nemokamas pristatymas (perkant už daugiau kaip 45 Eur ir pristatant tik Lietuvoje) vykdomas Lietuvos paštu. Jeigu pageidaujate šiuo atveju Prekes gauti LP Express kurjeriu, prašome langelyje „Pastabos kurjeriui“ įrašyti, kad norite pristatymo LP Express kurjeriu. DĖMESIO! Tokiu atveju, laikykitės Taisyklių 4.8.1.1.-4.8.1.3. punktuose nustatytų sąlygų.
4.9. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas (kainas) galite rasti Pristatymo būdai.
4.10. Jei turite klausimų dėl savo užsakymo, būtinai susisiekite su mumis telefonu: +370 5 212 2794, mob. +370 620 15 643 arba elektroniniu paštu: perku@svajoniuknygos.lt.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. Kiekvienos Pardavėjo el. parduotuvėje parduodamos Prekės savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės.
5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo el. parduotuvėje parduodamos Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.
5.4. Pardavėjo parduodamoms Prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių Prekių kokybės garantija.

6. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
6.1. Netinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas:
6.1.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
6.1.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
6.1.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
6.1.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta Prekės pirkimo kaina;
6.1.2.3. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
6.1.2.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo per 14 dienų nuo netinkamos kokybės Prekės grąžinimo, sugrąžinti sumokėtą sumą.
6.1.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 6.1.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui pranešime dėl grąžinamos nekokybiškos Prekės. Jei Pirkėjui pasirinkus 6.1.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 6.1.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
6.1.4. Pirkėjui norint grąžinti nekokybiškas Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
6.1.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu perku@svajoniuknygos.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamos Prekės pavadinimą, nurodyti Prekės trūkumus ir pasirinktą teisių gynimo būdą;
6.1.4.2. pateikti bet kurį Prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą, mokėjimo pavedimo kopiją ar kita).
6.1.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo Prekės perdavimo jam dienos.
6.2. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
6.3. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9) arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, nurodant grąžinamos Prekės pavadinimą, užsakymo numerį. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu perku@svajoniuknygos.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
6.4. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nekokybiškos Prekės grąžinimą ar sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui.
6.5. Grąžinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:
6.5.1. grąžinama Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės;
6.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.5.3. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
6.5.4. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
6.6. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta Preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų.
6.7. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti tikslų Pardavėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekes, kad jos nebūtų pažeistos siuntimo metu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu: UAB „Svajonių knygos“, Verkių g. 30–3, 08221 Vilnius.
6.8. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta ar netvarkinga dėl Pirkėjo kaltės, ji buvo Pirkėjo naudota arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
6.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
6.10. Gavęs grąžintą Prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina Pirkėjui pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjui nėra kompensuojamos, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška Prekė. Jei grąžinama tik dalis pirktų Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
6.11. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
6.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui.

7. Atsakomybė
7.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
7.2. Užsiregistravęs el. parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.6. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie el. parduotuvėje esančias Prekes. Naudodamasis šia teise, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti Prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip neklaidinanti; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis visuomenės moralės principų; nebus žeminanti žmogaus garbės ir orumo; nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos; nebus šmeižianti ar dezinformuojanti; neskatins prievartos, agresijos, nekels panikos; neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Pardavėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.
7.7. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis el. parduotuve.
7.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui jo registracijos formoje (Prekių užsakymų pateikimo sistemoje) nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjas turėtų pasitikrinti ir savo elektroninio pašto dėžutės aplanką „Šlamštas“, kuriame gali būti nukeliavęs Pardavėjo siųstas pranešimas.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
8.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.5. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.6. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Taisyklės atnaujintos 2021-09-16

 

Privatumo politika

Mes, UAB „Svajonių knygos“ (toliau – „Svajonių knygos“ arba Mes), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Ši Privatumo politika nustato „Svajonių knygos“ pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarkant asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt ir naudojatės jos teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką.

Mes renkame tik tuos duomenis, kurie reikalingi kokybiškam Mūsų paslaugų teikimui ir patogiam jūsų naršymui www.svajoniuknygos.lt.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas yra UAB „Svajonių knygos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra A. Goštauto g. 4-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 300526576, duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, el. paštas: info@svajoniuknygos.lt, tel. (8-5) 2122794.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis „Svajonių knygos“ tvarko.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
Kaip ir kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame

Naudojantis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt Jūsų asmens duomenys pradedami rinkti, kai Jūs patys juos Mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

- duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt. Jūs galite atlikti www.svajoniuknygos.lt pirkimo veiksmus prisiregistravę prie www.svajoniuknygos.lt, taip pat neatlikę registracijos. Užsakant ir perkant prekes www.svajoniuknygos.lt iš Jūsų prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu;

- duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums dalyvaudami vykdomuose www.svajoniuknygos.lt akcijose-žaidimuose. Tokiu atveju gali būti prašoma iš Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kiek tai susiję su dalyvavimu akcijoje-žaidime arba teise dalyvauti akcijoje-žaidime;

- duomenis – elektroninį pašto adresą, kurį Jūs pateikiate Mums užsiprenumeruodami www.svajoniuknygos.lt naujienlaiškį arba, kurį pateikiate užsakant ir perkant prekes, naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. siunčiant Jums Mūsų naujienlaiškius apie Mūsų prekes, nuolaidas, pasiūlymus, akcijas, naujienų pristatymą bei kitą su www.svajoniuknygos.lt susijusią informaciją. Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose (naujienlaiškiuose) arba informuodami mus elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt;

- sistemos klaidų atvejais, mes renkame diagnostikai būtiną informaciją, įskaitant įrenginio parametrus, IP adresą, naršyklės slapukų reikšmes, sistemos kintamųjų reikšmes, vartotojo identifikatorių, tinklalapio adresą. Mes imamės visų priemonių, kad asmens duomenų rinkimas tokiais atvejais būtų minimalus;

- www.svajoniuknygos.lt naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti Jus kitose paslaugose ir įrenginiuose. Daugiau informacijos rasite skyriuje Slapukai ir jų naudojimas;

- duomenis, kuriuos pateikiate kreipiantis į www.svajoniuknygos.lt per nuorodą „susisiekime el. paštu“: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šiuos Jūsų pateiktus duomenis naudosime tik atsakymui į Jūsų pateiktus klausimus ar komentarus;

www.svajoniuknygos.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, kurių „Svajonių knygos“ nekontroliuoja. „Svajonių knygos“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Kam teikiame Jūsų duomenis?

Kokia Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama:

- kad „Svajonių knygos“ galėtų įvykdyti jūsų atliktus užsakymus www.svajoniuknygos.lt (pristatyti prekes), turime Jūsų duomenis perduoti ir kitiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendradarbiaujame (serverių palaikymo, mokėjimo sistemos, pristatymo tarnybos ir t.t.). Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais;

- įmonėms, kurios padeda organizuoti akcijas-žaidimus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais.

- teisėsaugos ar vyriausybės institucijoms pagal galiojančius teisės aktus;

- jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

- galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas, susipažinimas su tvarkomais duomenimis

Pateikę „Svajonių knygos“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

- susipažinti su „Svajonių knygos“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

- reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

- nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau nurodome, kad asmens duomenys gali būti reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Jus interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt naudojimo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Jūs negalėsite tinkamai naudotis interneto svetaine www.svajoniuknygos.lt.

Visus prašymus Mums, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, Jūs turite pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju el. paštu perku@svajoniuknygos.lt). Atsakymus į tokius paklausimus Mes stengsimės pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Jūsų gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Jums priimtina forma. Atsakymas Jums nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. „Svajonių knygos“ neteiks asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, ar prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą duomenų subjektui.
Informacijos apsaugos priemonės

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis Mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Jūs taip pat privalote rūpintis savo asmens duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

„Svajonių knygos“ Jūsų asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Svajonių knygos“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

„Svajonių knygos“ naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Jūsų registracijos duomenis. Prie Jūsų registracijos duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.

„Svajonių knygos“ saugo Jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba paskutinio Mūsų prekių pirkimo dienos.

Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie savo paskyros www.svajoniuknygos.lt arba naujienlaiškio atidarymo.

Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 3 mėnesius po reklaminės akcijos-žaidimo rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.

Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba „Svajonių knygos“ įgalioto darbuotojo.
Slapukai (COOKIES) ir jų naudojimas

Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

Slapukai naudojami šiais tikslais:

• Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

• Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

• Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

 

TINKLALAPIO NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Gyvavimo trukmė

hl

Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.

1 metai

PHPSESSID

Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

session

Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje.

2 val nuo įdiegimo/atnaujinimo

user_id

Skirtas vartotojo identifikavimui.

100 dienų

cookieconsent_status

Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

1 metai

attr_filter_clear_all

Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui.

Pasibaigus naršymo sesijai

GOOGLE ANALYTICS SLAPUKAI

_gat, _ga, _git

Google Analytics slapukas, skirtas vartotojams atskirti.

2 metai

__utma

Google Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.

2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmb

Google Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui.

30 min. nuo įdiegimo/atnaujinimo

___utmc

Google Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui

Pasibaigus naršymo sesijai

__utmt

Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmz

Google analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis.

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID

Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

2 metai

SIDCC

Google Analytics slapukas, skirtas naudotojų duomenų nuo neteisėtos prieigos apsaugojimui.

2 mėn.

GOOGLE SLAPUKAI

AID, S, DSID, TAID

Google slapukai, skirti reklamos tikslams.

2 mėn.

FACEBOOK SLAPUKAI

_js_reg_fb_ref

Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams.

Iki seanso pabaigos

datr

Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

2 metai

Fr, sb

Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

3 mėn.

locale

Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje.

7 dienos

reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

Iki naršyklės uždarymo

wd

Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.

Iki seanso pabaigos

OMNISEND SLAPUKAI

omnisendAnonymousID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. 1 metai
omnisendCartProducts, omnisendSessionID, soundest-views, soundestID Omnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas. Iki seanso pabaigos

Slapukų išjungimas

Vartotojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.
Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas („Svajonių knygos“) nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

Informacijos ir pretenzijų perdavimas

Su Privatumo politika, tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, „Svajonių knygoms“ turi būti pateikiami raštu adresu: UAB „Svajonių knygos“, A. Goštauto g. 4-1, Vilnius arba elektroniniu paštu perku@svajoniuknygos.lt.

Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija turi būti formuluojami taip, kad „Svajonių knygos“ galėtų identifikuoti duomenų subjektą kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti jam atsakymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su „Svajonių knygomis“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Privatumo politikos keitimas

„Svajonių knygos“ turi teisę bet kada iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje www.svajoniuknygos.lt.

Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika. Naudotojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis interneto svetainės www.svajoniuknygos.lt teikiamomis paslaugomis.

Privatumo politika atnaujinta 2018-05-21.
 

Registruotis